Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Επιθεωρήσεις

Επιθεωρήσεις: Διαδικασίες χορήγησης αδειών, πιστοποιητικών κ.λπ. και δήλωσης μεταβολών
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Α. Φαρμακευτικά προϊόντα Κτηνιατρικής χρήσης

Β. Φαρμακούχες ζωοτροφές Γ. Πρόδρομες ουσίες

Δ. Δικαιολογητικά διορισμού Υπευθύνου Επιστήμονα

Ε. Έκδοση πιστοποιητικών GMP

ΣΤ. Χορήγηση βεβαίωσης για χρήση Αλκοόλης στα φαρμακευτικά προϊόντα “αποκλειστικά για εξαγωγή”

Ζ. Χορήγηση Βεβαίωσης Συμμόρφωσης προς τις Αρχές της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής