Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Οδηγίες για τις προδιαγραφές φύλαξης και διακίνησης προδρόμων ουσιών

 

Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων
Τμήμα Επιθεώρησης

Οδηγίες για τις προδιαγραφές φύλαξης και διακίνησης προδρόμων ουσιών

1. Απαιτείται χώρος κατάλληλων συνθηκών (θερμοκρασίας-υγρασίας) για την φύλαξη φαρμακευτικών α΄ υλών.
2. Ο χώρος θα πρέπει να φυλάσσεται με σύστημα πρόσθετης ασφάλειας.
3. Τήρηση Βιβλίων διακίνησης α΄ υλών (
υποδείγματα Α και Β).
4. Πιστοποιητικά ελέγχου α΄ υλών.