Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Οδηγίες για τη τήρηση Βιβλίων Ελέγχου Α' Υλών και Ετοίμων Προϊόντων

Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων
Τμήμα Επιθεώρησης

Οδηγίες για τη τήρηση Βιβλίων Ελέγχου Α' Υλών και Ετοίμων Προϊόντων

Τα βιβλία αυτά ακολουθούν τα Υποδείγματα (1) και (2) για τις Πρώτες Ύλες και τα Έτοιμα Προϊόντα αντίστοιχα και πρέπει να θεωρούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Φ.

Α' Ύλες (Υπόδειγμα 1)
1. Εγγραφή των Α' Υλών στο βιβλίο αποθήκης (Αύξων αριθμός) μετά τη μεταφορά των στο εργοστάσιο ή στο εργαστήριο.
2. Τοποθέτηση επιγραφής κατά προτίμηση με ερυθρά γράμματα "ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ" σε κάθε εμβαλλάγιο και κάθε παρτίδα. Όλα τα εμβαλλάγια της ίδιας παρτίδας θα λαμβάνουν τον ίδιο αριθμό και ο αριθμός των εμβαλλαγίων θα αναφέρεται σε όλες τις επιγραφές. (Υπόδειγμα 3).
Το υπόδειγμα 3 θα αποτελείται από 2 διάτρητα τεμάχια χάρτου στα οποία θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός του αντίστοιχου βιβλίου αποθήκης.
Το ένα τμήμα της επιγραφής θα αποστέλλεται με το δείγμα της Α' ύλης στο Χημείο.
Εγγραφή στο βιβλίο ελέγχου Α' Υλών.
3. Μετά το πέρας των απαιτουμένων εξετάσεων ανάλογα με τις προδιαγραφές κάθε Α' Ύλης, το συνημμένο τμήμα της επιγραφής υπογράφεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και αποστέλλεται στην αποθήκη με το αποτέλεσμα της εξέτασης.
4. Αφαιρείται η επιγραφή "ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ" και τοποθετείται το απόκομμα που αναγράφει ότι η Α' Ύλη έχει καλώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή.

Έτοιμα Προϊόντα (Υπόδειγμα 2)
1. Μετά την δειγματοληψία το προς έλεγχο προϊόν εγγράφεται στο βιβλίο ελέγχου ετοίμων προϊόντων (Αύξων αριθμός). Τον ίδιο αριθμό έχει και το δελτίο ελέγχου.
Διενεργούνται όλοι οι χημικοί, βιολογικοί και μικροβιολογικοί έλεγχοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε προϊόντος.
2. Μετά το τέλος όλων των ελέγχων και εφ' όσον τα αποτελέσματα έχουν καλώς αποστέλλεται σημείωμα υπογεγραμμένο από τον υπεύθυνο επιστήμονα με το αποτέλεσμα για ενημέρωση της παραγωγής.
3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τόσον των Α' Υλών όσο και των ετοίμων προϊόντων, μεταφέρονται στα αντίστοιχα βιβλία ελέγχου.
4. Τα δελτία ελέγχου λαμβάνουν τον αντίστοιχο αριθμό του βιβλίου ελέγχου σε αμφότερες τις περιπτώσεις (Α' Ύλες - Έτοιμα Προϊόντα). Φυλάσσονται με όλες τις εξετάσεις, μετρήσεις, παρατηρήσεις, αποτελέσματα κ.λ.π. για 5 χρόνια και είναι στη διάθεση του επιθεωρητών του Ε.Ο.Φ.
Επίσης τα αντιδείγματα των Α' Υλών και Ετοίμων Προϊόντων θα φυλάσσονται επί 5 χρόνια.
5. Η παρτίδα κάθε α' ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προϊόντος αναγράφεται απαραίτητα στο δελτίο παραγωγής. Όλα τα δελτία υπόκεινται στον έλεγχο του Ε.Ο.Φ
α) Έλεγχοι απαραίτητοι για τις Α' ύλες (υπόδειγμα α)
β) Έλεγχοι απαραίτητοι για τα Έτοιμα Προϊόντα (υπόδειγμα β).
Εκτός των ελέγχων αυτών θα γίνονται και άλλοι ανάλογα των περιπτώσεων τόσο στις Α' Ύλες όσο και στα έτοιμα προϊόντα.
Επιπλέον επισυνάπτονται στα υποδείγματα α και β αντίγραφα των φασμάτων και της χρωματογραφίας ή αν δεν επισυνάπτονται, θα πρέπει να γίνεται παραπομπή στο αρχείο.