Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Καταστροφή προϊόντων

Καταστροφή προϊόντων

Α. Φαρμακευτικά προϊόντα

1. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία υποβάλλει αίτηση για καταστροφή στον ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (EΣΔΚΝΑ) και κατάλογο των προς καταστροφή προϊόντων.
2. Ο ΕΣΔΚΝΑ εκδίδει απόφαση καταστροφής καθορίζοντας τα προς καταστροφή προϊόντα, τον τόπο και τη μέθοδο καταστροφής καθώς και την ημερομηνία καταστροφής.
Η απόφαση κοινοποιείται στην εταιρεία και στον Ε.Ο.Φ.
3. Η εταιρεία υποβάλλει αίτηση στο γενικό πρωτόκολλο του Ε.Ο.Φ. για ορισμό εκπροσώπου που θα παρίσταται στην καταστροφή επισυνάπτοντας την απόφαση του ΕΣΔΚΝΑ με τον κατάλογο των προϊόντων.
4. Η αίτηση μεταφέρεται στην Δ/νση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων, από την οποία ορίζεται ο υπάλληλος του Ε.Ο.Φ. που θα παρίσταται στη καταστροφή.
5. Ο εκπρόσωπος του Ε.Ο.Φ. μεταβαίνει στο τόπο φόρτωσης των προϊόντων, ελέγχει δειγματοληπτικά τα προϊόντα τα αναφερόμενα στην απόφαση καταστροφής καθώς και τις ταινίες γνησιότητας αυτών. Στη συνέχεια ακολουθεί το μέσο μεταφοράς τους στο τόπο καταστροφής και παρακολουθεί την καταστροφή (επιχωμάτωση, καύση κ.λ.π. ανάλογα με τα προϊόντα).
6. Με ευθύνη της εταιρείας συντάσσεται πρωτόκολλο καταστροφής που υπογράφεται από τον εκπρόσωπο του Ε.Ο.Φ. και τον εκπρόσωπο της εταιρείας, που παρίσταται στην καταστροφή.
7. Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα της καταστροφής κρατούνται από τον Ε.Ο.Φ. σε Αρχείο με ευθύνη της Δ/νσης Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων.

Β. Προϊόντα υπαγόμενα στον Νόμο (ν.1729/7-8-87) περί Ναρκωτικών

1. Για την καταστροφή των προϊόντων αυτών ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για τα λοιπά φαρμακευτικά προϊόντα (Α).
2. Επιπροσθέτως στην καταστροφή παρίσταται εκπρόσωπος της Δ/νσης ή Τμήματος Υγιεινής της οικείας Νομαρχίας.
Η διαδικασία για τον ορισμό του εκπροσώπου αυτού καθορίζεται από την Νομαρχία.

Γ. Προϊόντα αρμοδιότητας Ε.Ο.Φ. που δεν υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις

Ο Ε.Ο.Φ. παρίσταται δια εκπροσώπου του στην καταστροφή όλων των προϊόντων αρμοδιότητάς του, των οποίων την καταστροφή έχει ζητήσει ο ίδιος και έχει εκδοθεί σχετική απόφαση.
Επίσης, παρίσταται στην καταστροφή των προϊόντων των οποίων την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης έχει επιβάλλει και η υπεύθυνη εταιρεία αποφασίζει να καταστρέψει.

Δ. Προϊόντα που καταστρέφονται εκτός Ελλάδος

Τα προϊόντα τα οποία ο ΕΣΔΚΝΑ δεν επιτρέπει να καταστραφούν στην Ελλάδα (π.χ. τοξικά προϊόντα) η εταιρεία, αφού ενημερώσει σχετικά τον Ε.Ο.Φ., φροντίζει να εξαχθούν και να καταστραφούν στο εξωτερικό, προσκομίζει δε στον Ε.Ο.Φ. τα παραστατικά της καταστροφής.

Σχετική νομοθεσία: Υπ.Απ.Α6 11920/7-2-88, Υπ.Απ.Υ6/7250/12-7-93,
Εγκύκλιος Ε.Ο.Φ. 20275/5-7-93.