Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Εργαστήρια ελέγχου προϊόντων αρμοδιότητος ΕΟΦ

Εργαστήρια ελέγχου προϊόντων αρμοδιότητος ΕΟΦ

Δικαιολογητικά
(Απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ Ο-2226/21η/26.11.2001 Περί καθορισμού απαιτουμένων δικαιολογητικών) για χορήγηση ¶δειας Δυνατότητας Ελέγχου σε Εργαστήρια που ελέγχουν προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ

α.¶δεια λειτουργίας από την οικεία Νομαρχία (Δ/νση Βιομηχανίας) (για την αρχική άδεια)
β.Κάτοψη χώρων με τον υπάρχοντα εξοπλισμό
γ.Δικαιολογητικά για τον διορισμό υπευθύνου επιστήμονα (Ν. 1316/83 άρθρο 27 παρ.1 και παρ.2 α, γ, δ)
δ.Πιστοποιητικό πυρασφάλειας
ε.Αίτηση του εργαστηρίου με τις αιτούμενες μορφές
στ.Παράβολο 29,35 € / ελεγχόμενη μορφή και είδος ελέγχου (Ν. 2519/97 άρθρο 48, ΚΥΑ Υ6α/11094/97)
 

Διεύθυνση Ελέγχου Παραγωγής και Κυκλοφορίας Προϊόντων ΕΟΦ
Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2002