Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Επιλέξτε υπηρεσία:

Σύστημα Υποβολής Πωλήσεων Φαρμακευτικών προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης

Σύστημα Υποβολής Πωλήσεων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών προϊόντων

Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας - Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές

Παρακολούθηση αιτημάτων  φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης

Γνωστοποίηση οριστικής / προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας ή 1ης κυκλοφορίας φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης

Γνωστοποίηση Κυκλοφορίας Καλλυντικού Προϊόντος

Επιστημονικές εκδηλώσεις

Γνωστοποίηση / Αίτηση χορήγησης άδειας διακίνησης ουσιών / έτοιμων προϊόντων (Εκτελωνισμοί)

Υποβολή φύλλου έρευνας - Δήλωση στοιχείων και τιμών φαρμάκου

Έλεγχος και ακύρωση ταινιών γνησιότητας από δημόσια νοσοκομεία

Γνωστοποίηση διακίνησης Συμπληρωμάτων Διατροφής και προϊόντων Ειδικής Διατροφής

Εθνικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

Αίτηση έγκρισης/ανανέωσης/τροποποίησης βιοκτόνων προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ

Δήλωση Αποθεμάτων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Σε περίπτωση που δεν έχετε αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης για την υπηρεσία στην οποία επιθυμείτε να μεταβείτε, πατήστε εδώ. (Οδηγίες χρήσης)