Ηλεκτρονικές υπηρεσίες Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Επιλέξτε υπηρεσία:

Σύστημα Υποβολής Πωλήσεων Φαρμακευτικών προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης

Σύστημα Υποβολής Πωλήσεων Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών προϊόντων

Σύστημα Απογραφικών Ταινίας Γνησιότητας - Ενδοκοινοτική Διακίνηση και Εξαγωγές

Παρακολούθηση αιτημάτων  φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης

Γνωστοποίηση οριστικής / προσωρινής διακοπής κυκλοφορίας ή 1ης κυκλοφορίας φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης

Γνωστοποίηση Κυκλοφορίας Καλλυντικού Προϊόντος

Επιστημονικές εκδηλώσεις

Γνωστοποίηση / Αίτηση χορήγησης άδειας διακίνησης ουσιών / έτοιμων προϊόντων (Εκτελωνισμοί)

Υποβολή φύλλου έρευνας - Δήλωση στοιχείων και τιμών φαρμάκου

Έλεγχος και ακύρωση ταινιών γνησιότητας από δημόσια νοσοκομεία

Γνωστοποίηση διακίνησης Συμπληρωμάτων Διατροφής και προϊόντων Ειδικής Διατροφής

Εθνικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

 

Σε περίπτωση που δεν έχετε αποκτήσει κωδικούς πρόσβασης για την υπηρεσία στην οποία επιθυμείτε να μεταβείτε, πατήστε εδώ. (Οδηγίες χρήσης)