Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
(English version) Instructions and applications

Δείτε εδώ την Αγγλική έκδοση - Check here for the English version

Instructions and applications

Medicinal and Biological products for human and veterinary use
Guidance for dossier submissions in electronic format

Application for license variation for products of veterinary use