Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά και έντυπα έκδοσης Πιστοποιητικών

Επιλέξτε από τα παρακάτω έντυπα:

Η ενημερωτική εγκύκλιος είναι διαθέσιμη εδώ.

Η υποβολή της αίτησης για την έκδοση των παραπάνω πιστοποιητικών να γίνεται σε έντυπη μορφή μέσω πρωτοκόλλου (χωρίς να συνοδεύεται από CD), καθώς και ηλεκτρονικά στο αρμόδιο Τμήμα Μηχανογραφικής Ενημέρωσης, μέσω e-mail.