Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Διαδικασίες και οδηγίες

Ενημερωθείτε και λάβετε οδηγίες για διάφορες διαδικασίες από την παρακάτω λίστα:

Επιθεώρηση: Διαδικασίες χορήγησης αδειών, πιστοποιητικών κ.λπ. και δήλωσης μεταβολών - Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Ιδιοσκευάσματα μη κυκλοφορούντα στην Ελλάδα
Σχετικά με την διακίνηση και διάθεσή τους μέσω ιδιωτικών φαρμακείων, για ατομική χρήση

Κανόνες καλής παρασκευής
Κανόνες καλής παρασκευής κυτταροτοξικών φαρμακευτικών προϊόντων
Μέτρα για την έκδοση πιστοποιητικών "μη συμμόρφωσης" με τους Κανόνες Καλής Παρασκευής

Καταστροφή ημιέτοιμων, ετοίμων προϊόντων αρμοδιότητος ΕΟΦ

Ρύθμιση θεμάτων βιοϊσοδυναμίας (Εγκύκλιος 56054/3-9-08)

Συν-προώθηση (co-promotion)
ενός φαρμακευτικού προϊόντος από δύο φαρμακευτικές εταιρείες

Υποβολή φακέλων
Οδηγίες για την υποβολή φακέλων σε ηλεκτρονική μορφή