Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Τέλη βιοκτόνων και απολυμαντικών

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ 3α/Γ.Π. 139307/05/31-7-06 (ΦΕΚ 1098 Β/10-8-06) όπως τροποποιήθηκε με την ΔΥΓ 3α/ΓΠ 171107/08 (ΦΕΚ 2689 Β'/31-12-08) τα τέλη βιοκτόνων και απολυμαντικών προϊόντων έχουν ως ακόλουθα:
1. Αίτηση Έγκρισης Προϊόντος (για κάθε μορφή, τύπο, περιεκτικότητα) 2.000,00 ευρώ + 2,4%
2. Αίτηση Ανανέωσης 600,00 ευρώ + 2,4%
3. Εγκεκριμένα προϊόντα
Αιτήσεις για:
α) Νέα μορφή, νέα περιεκτικότητα, νέο τύπο 1.000,00 ευρώ + 2,4%
β) Νέο άρωμα, νέο χρώμα ή ποσοτική μεταβολή αυτών 500,00 ευρώ + 2,4%
γ) Αλλαγή εκδόχου ή ποσοτική μεταβολή του 300,00 ευρώ + 2,4%
δ) Προσθήκη ή αλλαγή συσκευασιών 150,00 ευρώ + 2,4%
ε) ¶λλες τροποποιήσεις 500,00 ευρώ + 2,4%

H πληρωμή των τελών γίνεται στην:
Τράπεζα Ελλάδος
Πανεπιστημίου 21
Τ.Κ. 102 50 ΑΘΗΝΑ

Αρ. Λογαριασμού ΕΟΦ 26303/8.
IBAN: GR 5301000 24 0000000000 263038
SWIFT: BNGRGRAA

Η πρωτότυπη απόδειξη κατάθεσης του παραβόλου επισυνάπτεται στον φάκελο του προϊόντος.