Διαδικασίες και δικαιολογητικά Διαδικασίες και δικαιολογητικά
Διαδικασίες και οδηγίες

ΣΥΝΟΨΗ
Οδηγίες προς κατασκευαστές Κατηγορίας Ι ή Επί Παραγγελία Προϊντων

Οι κατασκευαστές της Κατηγορίας Ι ή εξ. αντ. πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

  1. Να επιβεβαιώσουν ότι τα προϊόντα τους ανήκουν στην Κατηγορία Ι με βάση τους κανόνες κατάταξης
  2. Να ελέγξουν ότι τα προϊόντα πληρούν τις βασικές απαιτήσεις (Παράρτημα Ι 93/42/EC Directive)
  3. Να προετοιμάσουν το σχετικό τεχνικό φάκελο
  4. Να ακολουθήσουν την απαραίτητη διαδικασία σύμφωνα με το παράρτημα VII της Οδηγίας, για την EC Δήλωση Πιστότητας, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί πριν να τεθεί η CE επισήμανση και πριν την κυκλοφορία του προϊόντος στην αγορά
  5. Να εφαρμόζουν να να διατηρούν διαδικασίες επαγρύπνησης και να κάνουν διορθωτικές ενέργειες όπου χρειάζεται
  6. Να έχουν βεβαίωση από κοιν. οργ. για αποστείρωση ή προϊόντα με λειτουργία μέτρησης (όπου εφαρμόζεται)
  7. Να έχουν διαθέσιμα για έλεγχο από τον ΕΟΦ όλα τα σχετικά έγγραφα
  8. Να εγγραφούν στα Μητρώα Κατασκευαστών ΕΟΦ