Φαρμακοεπαγρύπνηση Φαρμακοεπαγρύπνηση
Παρακεταμόλη παρατεταμένης αποδέσμευσης: Νεώτερη ενημέρωση ΕΜΑ

Νεώτερη Ενημέρωση ΕΜΑ στις 29 Σεπτεμβρίου 2017:

Μετά τη σύσταση της PRAC της 1ης  Σεπτεμβρίου 2017, ορισμένοι από τους Κατόχους Αδειών Κυκλοφορίας που συμμετείχαν στην παρούσα ανασκόπηση ζήτησαν επανεξέταση.

Μετά την παραλαβή των λόγων για τις αιτήσεις τους, η PRAC θα ξεκινήσει επανεξέταση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά τη συνεδρίαση της PRAC στις 27-30 Νοεμβρίου 2017.

Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:
http://www.ema.europa.eu/