Νέα Υπουργική Απόφαση για τις Κλινικές Δοκιμές

Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας της νέας Υπουργικής Απόφασης για τις Κλινικές Δοκιμές (ΦΕΚ Β' 4131/22.12.2016)
Η Νέα Υπουργική Απόφαση είναι διαθέσιμη εδώ