Νόμοι και εγκύκλιοι για κτηνιατρικά φάρμακα Νόμοι και εγκύκλιοι για κτηνιατρικά φάρμακα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 80645 Δ4/1851

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 80645 Δ4/1851
Ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων του Δελτίου Καταγραφής - Παραγωγής-Εισαγωγής - Πωλήσεων και Αποθεμάτων των Κτηνιατρικών Προϊόντων
Σχετ.: Εγκύκλιος ΕΟΦ 9834/Δ4/331/12.03.2002

Σύμφωνα με την παραπάνω αναφερόμενη Εγκύκλιο του ΕΟΦ, από την 1/7/2002 , όπως είναι γνωστό,  έχει καθιερωθεί το Σύστημα υποβολής στον ΕΟΦ του Δελτίου Καταγραφής-Παραγωγής-Εισαγωγής-Πωλήσεων και Αποθεμάτων των Κτηνιατρικών Προϊόντων, ανά εξάμηνο, από όλες τις επιχειρήσεις Παραγωγής και Εισαγωγής Κτηνιατρικών Φαρμάκων (Υπευθύνους Κυκλοφορίας Κτηνιατρικών Φαρμάκων).

Με στόχο την βελτίωση αυτού του Συστήματος και την ταχύτερη επεξεργασία των στοιχείων αυτών, το ΔΣ του ΕΟΦ αποφάσισε την καθιέρωση της Ηλεκτρονικής Υποβολής τους,  δια μέσου του Διαδικτύου.

Τροποποιούμε τον χρόνο υποβολής των στοιχείων, από κάθε εξάμηνο σε κάθε τρίμηνο του εκάστοτε έτους.
Προθεσμία υποβολής τους ορίζεται η 20η ημέρα του μήνα μετά την λήξη του κάθε Τριμήνου.
Π.χ. A΄ Τρίμηνο 2008: Ημερομηνία λήξης υποβολής των στοιχείων: μέχρι και την 20η Aπριλίου 2008.
 
Τονίζουμε ότι μετά το πέρας της 20ης, του επόμενου μήνα από τη λήξης του Τριμήνου, το Ηλεκτρονικό Σύστημα δεν επιτρέπει την καταχώρηση των στοιχείων του Τριμήνου που θα έπρεπε να είχε κατατεθεί εντός της προθεσμίας.
 Οποιαδήποτε στοιχεία υποβληθούν ηλεκτρονικά δια μέσου του Διαδικτύου εκτός της προθεσμίας , αφορούν σε στοιχεία του επόμενου Τριμήνου.
Δηλαδή, αν τα στοιχεία του Α’ Τριμήνου 2008, υποβληθούν ηλεκτρονικά την 21η Απριλίου 2008 καταχωρούνται αυτόματα , στο Β’ Τρίμηνο 2008.

Το Σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία την 2α Ιανουαρίου 2008.
Από την ημερομηνία αυτή και μετά παρέχεται στις εταιρείες η δυνατότητα να εισέλθουν στην Διαδικτυακή Εφαρμογή και να υποβάλουν Αίτηση για την χορήγηση Κωδικού Πρόσβασης.

Επίσημη Έναρξη εφαρμογής του Συστήματος της Ηλεκτρονικής Υποβολής ορίζεται ορίζεται η 20η Φεβρουαρίου 2008, όποτε και θα κατατεθούν τα στοιχεία του Δελτίου Καταγραφής – Παραγωγής – Εισαγωγής - Πωλήσεων και Αποθεμάτων των Κτηνιατρικών προϊόντων, του Δ’ Τριμήνου 2007.

Επιπλέον, μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Υποβολής, οι εταιρίες θα πρέπει να αποστέλουν στον ΕΟΦ, στο Τμήμα Κτηνιατρικών, Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρουν ότι τα  στοιχεία του εκάστοτε Τριμήνου έχουν κατατεθεί Ηλεκτρονικά.

Πρίν την επίσημη έναρξη της εφαρμογής του Συστήματος , θα προσκληθούν στον ΕΟΦ οι εταιρείες για σχετική ενημέρωση και θα δοθεί η δυνατότητα δοκιμαστικής χρήσης.

Είμαστε στην διάθεση σας για επιπλέον διευκρινήσεις.


Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ

Δ. Βαγιωνάς

Συνημμένα:
1. Πληροφορίες για την Ηλεκτρονική Υποβολή
2.Υπόδειγμα Δελτίου Καταγραφής-Παραγωγής
Εισαγωγής-Πωλήσεων και Αποθεμάτων