Βασική νομοθεσία για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Βασική νομοθεσία για ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Εγκύκλιος 46023/2-7-10

Διορισμός Υπεύθυνου Παραγωγής σε Μονάδες παραγωγής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων
ή Υπευθύνου Προσώπου σε Εξουσιοδοτημένους Αντιπροσώπους.
Διαβάστε την Εγκύκλιο 46023/2-7-10