Νόμοι/Εγκύκλιοι για καλλυντικά προϊόντα Νόμοι/Εγκύκλιοι για καλλυντικά προϊόντα
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΑΠΟΦΑΣΗ 48957-12/7/2010

Ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων που αφορούν στην νόμιμη κυκλοφορία καλλυντικών προϊόντων, διά μέσου της Διαδικτυακής εφαρμογής του ΕΟΦ
Έχοντες υπόψη:
1) Τον Ν. 1316/83 "Ιδρυση,οργάνωση και αρμοδιότητες ΕΟΦ" άρθρο 2 παρ.2κ όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.1965/91 άρθρο 2 παρ.ια.
2) Τις διατάξεις της ΚΥΑ Αριθμ. ΔΥΓ3(α)/ΓΠ 132979/7-3-2005 (ΦΕΚ Β 352/18-3-2005 που αφορά στην προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Κοινοτικές Οδηγίες στον Τομέα των Καλλυντικών.
3) Την από 7-6-2005 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΟΦ που αφορά στα στοιχεία "ταυτότητας> μιας εταιρείας.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Στα πλαίσια της ανάπτυξης νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΟΦ και της βελτίωσης των αποτελεσμάτων της τήρησης των διατάξεων του Νόμου.

1. Την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων στον Ε.Ο.Φ. που αφορούν στην νόμιμη κυκλοφορία των Καλλυντικών Προϊόντων στην Ελληνική Αγορά από τους υπευθύνους για την κυκλοφορία των Καλλυντικών Προϊόντων και συγκεκριμένα των στοιχείων που υποβάλλονται για
- ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΎ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
-ΕΤΗΣΙΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ
Η ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων θα γίνεται δια μέσου του Διαδικτύου και των εφαρμογών που βρίσκονται και λειτουργούν στη "Διαδικτυακή Πύλη" του ΕΟΦ.

2. Από 15-9-2010 τα στοιχεία που αφορούν στη "Γνωστοποίηση Κυκλοφορίας Καλλυντικού Προϊόντος" ή "Τροποποίηση Γνωστοποίησης Κυκλοφορίας Καλλυντικού Προϊόντος" θα καταχωρούνται στη σχετική για το σκοπό αυτό της Διαδικτυακής Πύλης εφαρμογή, όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο χρήσης. Επισημαίνεται ότι ειδικώς κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης απόφασης ο ενδιαφερόμενος θα συνεχίσει να υποβάλλει τρία αντίγραφα του ηλεκτρονικά υποβληθέντος αιτήματος στο πρωτόκολλο του ΕΟΦ μαζί με το σχετικό παράβολο.
Για τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να συμπεριληφθούν στον ετήσιο κατάλογο και δεν γνωστοποιούνται με την παραπάνω διαδικασία (καλλυντικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά και προέρχονται από χώρες της Ε.Ε.) θα γίνεται η καταχώρισή τους όπως προβλέπεται στο Εγχειρίδιο χρήσης κατά την έναρξη της Κυκλοφορίας τους στην Ελληνική αγορά και σταδιακά θα δημιουργείται ο κατάλογος ο οποίος θα υποβάλλεται στον ΕΟΦ, με την ισχύουσα μέχρι σήμερα διαδικασία.
Στην περίπτωση αιτήματος για την έκδοση Πιστοποιητικού "Free sales certificate" μέσω της εφαρμογής της "Διαδικτυακής Πύλης" θα καταχωρούνται τα αιτούμενα προϊόντα (θα περιλαμβάνονται σε αυτό μόνο τα προϊόντα που θα έχουν καταχωρηθεί ηλεκτρονικά όπως προβλέπεται στο εγχειρίδιο χρήσης). Το Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την Διαδικτυακή Πύλη θα υποβάλλεται στον ΕΟΦ μαζί με το σχετικό παράβολο, προκειμένου να ακολουθηθεί η περαιτέρω ισχύουσα μέχρι σήμερα διαδικασία (έλεγχος και επικύρωση).

3. Προκειμένου να πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων στον Ε.Ο.Φ., θα απαιτείται κωδικός πρόσβασης των ενδιαφερομένων στο σύστημα.
Η αίτηση για χορήγηση του κωδικού πρόσβασης θα υποβάλλεται μέσω του Διαδικτύου και της υπηρεσίας που βρίσκεται στην Πύλη του ΕΟΦ.
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Ο έλεγχος των στοιχείων του αιτήματος πραγματοποιείται σε πρώτο στάδιο από το Ηλεκτρονικό Σύστημα και η Υπηρεσία του ΕΟΦ αφού ελέγξει τα στοιχεία που δηλώθηκαν και υποβλήθηκαν σε αυτήν θα προβεί στην έγκριση παροχής του κωδικού πρόσβασης.
Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία χορήγησης του κωδικού πρόσβασης απαιτείται η κατάθεση των -ανά περίπτωση- εγγράφων (Παράρτημα) στο Τμήμα Αξιολόγησης Καλλυντικών Προϊόντων.

4. Το Εγχειρίδιο χρήσης απευθύνεται στον υπεύθυνο κυκλοφορίας προϊόντων με σκοπό να τον βοηθήσει στην χρήση της web εφαρμογής και βρίσκεται στην Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ (εικονίδιο επιλογής On-line υπηρεσίες).
Η διαδικασία περιλαμβάνει:
1) Αίτηση για απόκτηση κωδικού πρόσβασης από τον υπεύθυνο κυκλοφορίας που πρόκειται να υποβάλλει γνωστοποίηση/τροποποίηση κυκλοφορίας καλλυντικών προϊόντων κ.λ.π.
2) Κατάθεση των απαιτουμένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών που αφορούν στην ταυτότητα της εταιρείας.
3) Αποδοχή του αιτήματος για την απόκτηση του κωδικού πρόσβασης και παραλαβή του κωδικού πρόσβασης αφού προηγηθεί ο σχετικός έλεγχος των υποβληθέντων.
4) Γνωστοποίηση και άλλων σχετικών των καλλυντικών προϊόντων
Η διαδικασία της υποβολής αίτησης για απόκτηση κωδικού πρόσβασης, της ολοκλήρωσης της εγγραφής και παραλαβής του κωδικού πρόσβασης προβλέπεται να ξεκινήσει την 20/8/2010.
Η προσκόμιση των προβλεπομένων δικαιολογητικών θα γίνεται στο Τμήμα Αξιολόγησης Καλλυντικών Προϊόντων κατά το διάστημα του ωραρίου 9-15 μ.μ. ( Αρμόδια Β. Σταμάτη)

5. Η υποβολή των στοιχείων έως 15-9-2010 θα γίνεται με τον τρόπο που γινόταν έως σήμερα και με τα ισχύοντα έντυπα. Από την ημερομηνία αυτή και μετά ισχύει η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων.

Μόνο εφόσον ο ενδιαφερόμενος που έχει τον κωδικό πρόσβασης μπορεί να γνωστοποιήσει τα προϊόντα του. Πριν προβεί στην εγγραφή για τον κωδικό πρόσβασης παρακαλείται να μελετήσει το εγχειρίδιο χρήσης που βρίσκεται στην Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ (εικονίδιο επιλογής On-line υπηρεσίες).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Η Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ
 Μ. Γ. ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ