Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Υπενθύμιση της υποχρέωσης της επικόλλησης ταινίας γνησιότητας στα φαρμακευτικά προϊόντα μεγάλου όγκου

Υπενθυμίζεται  ότι για τα φαρμακευτικά προϊόντα μεγάλου όγκου εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση της επικόλλησης της ταινίας γνησιότητας, όπως προβλέπεται από την υπ’αρ. ΓΥ 24α (ΦΕΚ 545Β΄/2012) Υπουργική Απόφαση, καθώς και τις προηγούμενες σχετικές εγκυκλίους του ΕΟΦ.

Η παρούσα ανακοίνωση κρίθηκε αναγκαία μετά από αιτήματα για εξαίρεση και αποφασίστηκε με την υπ’αρ. Ο-221/8η/22-6-17 Απόφαση του ΔΣ/ΕΟΦ.


Από τη Διοίκηση