Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2017

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής &  αντικατάστασης  εγκαταστάσεων  πυρανίχνευσης  και  πυρασφάλειας
–πυροσβεστικού εξοπλισμού των κτιρίων του ΕΟΦ για χρονικό διάστημα 3 ετών (2017, 2018 & 2019) (cpv: 50413200-5).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ πατήστε εδώ.