Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Κλειστό νοσήλιο (νέος κατάλογος)

Νέος κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο των Νοσοκομείων επειδή έχουν κόστος ημερήσιας δόσης θεραπείας μεγαλύτερο των 41,10 €, [ΥΑ Υ4α/οικ 1320/3.2.98 (ΦΕΚ 99Β’)], υπολογισμένο στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά  5%

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3730 (ΦΕΚ 262 Α’/23.12.2008), τα φάρμακα που διατίθενται στους νοσηλευόμενους στα δημόσια  νοσοκομεία και στα ιδρύματα που εποπτεύονται από τα Υπουργεία Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, χρεώνονται στην επίσημη χονδρική τιμή, προσαυξημένη κατά πέντε τοις εκατό (5%).

Ως εκ τούτου, δημοσιεύεται νέος κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο ημερήσιο ενοποιημένο (κλειστό) νοσήλιο των Νοσοκομείων επειδή το κόστος ημερήσιας δόσης θεραπείας, υπολογισμένο στην επίσημη χονδρική τιμή προσαυξημένη κατά 5%, είναι μεγαλύτερο του 70% του ημερήσιου ενοποιημένου (κλειστού) νοσηλίου του Παθολογικού τομέα Γ’ θέσης, ήτοι των 41,10€.

Λόγω της αλλαγής στην τιμή χρέωσης, στον νέο κατάλογο περιλαμβάνονται επιπλέον φάρμακα τα οποία δεν υπήρχαν στον προηγούμενο κατάλογο ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 18.11.2008. Τα επιπλέον φάρμακα επισημαίνονται στον νέο κατάλογο με έντονους χαρακτήρες.

Τέλος, στην ιστοσελίδα ΕΟΦ είναι διαθέσιμος ο κατάλογος των φαρμακευτικών προϊόντων που επίσης εξαιρούνται του κλειστού νοσηλίου επειδή υπάγονται σε εξαιρούμενες κατηγορίες σύμφωνα με την Κοινή Υπ. Απόφαση Υ4α/οικ 1320 (ΦΕΚ 99 Β/10.2.1998).