Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
Διευκρινήσεις

Διευκρινίσεις σχετικά με την ορθή χρήση ταινιών γνησιότητας φαρμάκων
Κατά την τελευταία διετία παρατηρήθηκε παράνομη κατοχή ταινιών γνησιότητας, ιδιαίτερα σε φαρμακαποθήκες και φαρμακεία που προμηθεύουν ιδιωτικές κλινικές και σε πολύ μεγάλη έκταση σε ποσότητες και αξίες.
Στην παράνομη διακίνηση και συγκεκαλυμμένη εμπορία των ταινιών γνησιότητας συνέβαλε προφανώς ή μη ορθή ανάγνωση των διατάξεων για την ταινία γνησιότητας με συνέπεια να διαφεύγουν από το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά.
Με την παρούσα επισημαίνουμε και διευκρινίζουμε τον τρόπο χρήσης των ταινιών γνησιότητας κατά κατηγορία όπως ρυθμίζεται από τις διατάξεις της A6A/1826/89 Απόφασης του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ισχύει σήμερα.

Α. Φάρμακα που προμηθεύονται τα Νοσοκομεία. H ταινία φέρει την ένδειξη «ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ» από τον προμηθευτή, δεν αποκολλάται από την συσκευασία και δεν χρησιμοποιείται πλέον (παρ. 8 εδάφιο πρώτο του άρθρου μόνο της 1826/89 Υ.Α).

Β. Φάρμακα που προμηθεύονται ιδιωτικές κλινικές που έχουν άδεια λειτουργίας φαρμακείου. Η ταινία ακυρώνεται από τον προμηθευτή με την ένδειξη «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΔ. ΚΛΙΝΙΚΗΣ» με κεφαλαία γράμματα, δεν αποκολλάται από τη συσκευασία και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί πλέον (παρ. 8 εδάφιο δεύτερο άρθρου μόνου της 1826/89 Υ.Α.).

Γ. Φάρμακα που προμηθεύεται ιδιωτική κλινική χωρίς άδεια φαρμακείου. Η προμήθεια γίνεται από φαρμακείο. Ο φαρμακοποιός προ της χορήγησης διαγράφει (ακυρώνει) με σφραγίδα στερεάς μελάνης την ταινία γνησιότητας χωρίς να την αφαιρεί από τη συσκευασία και βεβαίως  η ταινία γνησιότητας δεν χρησιμοποιείται πλέον (παρ. 8 εδάφιο δεύτερο άρθρου μόνου της 1826/89 Υ.Α).

Δ. Φάρμακα που χορηγούνται με δαπάνη του ασθενή. Η ταινία γνησιότητας διαγράφεται από τον φαρμακοποιό χωρίς να αφαιρείται από τη συσκευασία (παρ. 8 εδάφιο δεύτερο της 1826/89 Υ.Α.).

Ε. Φάρμακα που χορηγούνται σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Ο φαρμακοποιός αφαιρεί την ταινία γνησιότητας από τη συσκευασία και την επικολλά στην αντίστοιχη συνταγή. Αποτελεί το αναγκαίο παραστατικό για την πληρωμή της αξίας της συνταγής.
Είναι όμως και η μοναδική περίπτωση που η ταινία επιτρέπεται και επιβάλλεται να επικολληθεί σε συνταγή.
Σημειώνεται επίσης ότι κατά την διάταξη της τελευταίας περιόδου της παρ. 8 του άρθρου μόνου της 1826/89 Υ.Α. «οι ταινίες γνησιότητας που επικολλούνται στις ανωτέρω συνταγές και τιμολόγια ή αποδείξεις δεν πρέπει να έχουν διαγραφές, ξέσματα ή διορθώσεις». Κατά συνέπεια, η χρήση της ταινίας γνησιότητας είναι σαφώς οριοθετημένη νομοθετικά.
Οι ταινίες γνησιότητας για τα φάρμακα που χορηγούν στους νοσηλευόμενους τους (σε άλλους δεν μπορούν να χορηγήσουν) τα νοσοκομεία, οι ιδιωτικές κλινικές με φαρμακοποιό και οι ιδιωτικές κλινικές χωρίς φαρμακείο, έχουν ακυρωθεί προς της εισαγωγής τους σ’ αυτά (η μη ακύρωση αποτελεί παράβαση που επισύρει τις ποινές του άρθρου 152 παρ. 2 περ. β΄ της Κ.Υ.Α. 83657/2005/2006 και ειδικότερα πρόστιμο μέχρι 22000€ στην πρώτη παράβαση και 44000€ στην επανάληψη) και για το νοσοκομείο ή κλινική και για τον προμηθευτή ή φαρμακοποιό και όποιον άλλον κάνει χρήση τέτοιων ταινιών. Δεν επιτρέπεται δε να χρησιμοποιηθούν με επικόλληση σε συνταγή για την πληρωμή της φαρμακευτικής δαπάνης. Κατ΄ ανάγκην η φαρμακευτική δαπάνη περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο νοσηλείας.
Παρακαλούμε για την ορθή τήρηση των ανωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

Βασίλης Κοντοζαμάνης