Δελτία τύπου προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Δελτία τύπου προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
MADOPAR tablets 250mg

Παράταση απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών ως 1/1/2011
Έχοντας υπόψη:

  • το άρθρο 3, παράγραφος 1γ του Ν.1316/1983 (ΦΕΚ 3Α/11-1-1983)
  • το άρθρο 6, εδάφιο. ΙΙ, παράγραφος 9 του Ν.1316/1983 (ΦΕΚ 3Α/11-1-1983)
  • το άρθρο 29 του Ν.1316/1983 (ΦΕΚ 3Α/11-1-1983) και
  • το άρθρο 100 της ΚΥΑ αριθμ. ΔΥΓ3(α)/83657 (ΦΕΚ 59Β/24-1-2006) – (Εναρμόνιση)
  • Την εισήγηση 141/2010  της Δ/νσης ΕΠΚΠ, Τμήμα ΠΑΚΑΕΠ, περί της διαπίστωσης ελλείψεων τoυ ΜADOPAR  και της λήψης μέτρων αντιμετώπισής τους

Αποφασίζουμε
Την παράταση μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2011,  ως έκτακτο μέτρο προστασίας της Δημόσιας Υγείας, της απαγόρευσης των παράλληλων εξαγωγών και της ενδοκοινοτικής διακίνησης του κατωτέρω αναφερομένου φαρμακευτικού προϊόντος που παρουσιάζει ελλείψεις, ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια κάλυψης των αναγκών των ασθενών στην Ελλάδα.


MADOPAR tablets 250mg, BTX30, της ROCHE


Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται άμεσα.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της απαγόρευσης, απαγορεύεται κάθε αποθεματοποίηση του προϊόντος αυτού και επιβάλλεται η διάθεση στην εγχώρια αγορά, από όλους τους συμμετέχοντες στη διακίνηση (Κάτοχοι ¶δειας Κυκλοφορίας, Φαρμακαποθήκες, Φαρμακεία)

Ο Πρόεδρος ΕΟΦ
Ι. Τούντας