Δελτία τύπου προϊόντων ανθρώπινης χρήσης Δελτία τύπου προϊόντων ανθρώπινης χρήσης
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 74931/3-11-2010

Οδηγία προς Κατόχους ¶δειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων και προς Κατόχους ¶δειας Χονδρικής Πώλησης (Φαρμακαποθήκες) σχετικά με την ορθή καταχώρηση στοιχείων Πωλήσεων, στοιχείων Κατανάλωσης Ταινιών Γνησιότητας και στοιχείων Παραλλήλων Εξαγωγών μέσω των Διαδικτυακών Εφαρμογών του ΕΟΦ
Στα πλαίσια της Εγκυκλίου ΕΟΦ 38263/27.5.2009, με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικτυακή υποβολή των στοιχείων των Μηνιαίων Δελτίων Πωλήσεων και Αποθεμάτων (ΜΔΑΠ) των Φαρμακευτικών εταιρειών, των στοιχείων των Μηνιαίων Απογραφικών Δελτίων Ταινίας Γνησιότητας των Φαρμακευτικών εταιρειών καθώς επίσης και των στοιχείων των Τετραμηνιαίων Δελτίων Παράλληλων Εξαγωγών των Φαρμακαποθηκών, ο ΕΟΦ έχει διαπιστώσει και επισημαίνει τα εξής:

 Οι εγγραφές από την πλευρά των υπόχρεων γίνονται με αρκετά λάθη που αφορούν κατά κύριο λόγο σε λανθασμένη επιλογή του 9-ψήφιου κωδικού ΕΟΦ του προϊόντος. Αναλυτικότερα:

  • Δηλώνονται προϊόντα σε Κωδικό ΕΟΦ, ο οποίος ανήκει εξ ολοκλήρου σε άλλο προϊόν από το προϊόν που πρέπει να δηλωθεί.
  • Δηλώνονται προϊόντα σε λανθασμένο Κωδικό ΕΟΦ ως προς τη μορφή ή/και περιεκτικότητα
  • Δηλώνονται προϊόντα σε λανθασμένο Κωδικό ΕΟΦ ως προς τη συσκευασία. Δεν συμπληρώνεται ο σωστός κωδικός συσκευασίας, όπως περιγράφεται στην ¶δεια Κυκλοφορίας και που αντιστοιχεί στην συσκευασία που πραγματικά κυκλοφορεί, (όπως αυτή συμπεριλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον Δελτίο Τιμών)


Η διαδικασία διόρθωσης αυτών των στοιχείων απαιτεί τη δαπάνη σημαντικού χρόνου και προσπάθειας από το αρμόδιο προσωπικό του ΕΟΦ και καθυστερεί σημαντικά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων προκειμένου να επικυρώνεται κάθε φορά η ορθότητα των κατατεθειμένων στοιχείων.

Η ορθότητα των στοιχείων είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθόσον αυτά χρησιμοποιούνται και αποτελούν τη βάση για την Ανταπόδοση (Rebate), για την παρακολούθηση της Κατανάλωσης, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των ελλείψεων και, για την υλοποίηση του συστήματος της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, που ήδη βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επισημαίνεται δε ότι πιθανότατα εσφαλμένες εγγραφές να οδηγήσουν στη μη χρησιμοποίηση σκευασμάτων στο Σύστημα της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Για τους παραπάνω λόγους, παρακαλούμε για την ιδιαίτερη προσοχή σας κατά την ηλεκτρονική υποβολή των προαναφερόμενων στοιχείων.

Ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρχει από μέρους σας συνεχής ενδελεχής έλεγχος των στοιχείων που υποβάλλονται στον ΕΟΦ, με άμεση εφαρμογή στα στοιχεία που θα δηλωθούν για το μήνα Οκτώβριο 2010.

Η προσεκτική υποβολή των στοιχείων όχι μόνο διευκολύνει την εργασία όλων, αλλά διασφαλίζει την ορθότητα και πληρότητα όλων των δεδομένων που παρέχει ο ΕΟΦ σε άλλες Υπηρεσίες και κυρίως στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ
 Ι. ΤΟΥΝΤΑΣ