Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Κωδικός πρόσβασης

Σχετικά με τη διαδικασία χορηγήσεως προσωρινού κωδικού πρόσβασης σε αιτήματα αδειοδότησης
Για τις εκκρεμείς περιπτώσεις χορήγησης κωδικού πρόσβασης σε αιτήματα αδειοδότησης εταιρειών, που πληρούν μόνο τις τυπικές προϋποθέσεις κατόχου άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων, ο κωδικός αυτός θα εκδοθεί ως προσωρινός.

Στη συνέχεια, θα αξιολογηθεί η τήρηση των ουσιαστικών προϋποθέσεων κτήσης και διατήρησης της ιδιότητας του κατόχου άδειας κυκλοφορίας φαρμάκων, όλων των εταιρειών (περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν ήδη λάβει κωδικό), όπως αυτές θα αποτυπωθούν σε επόμενη υπενθυμιστική - επεξηγηματική εγκύκλιό μας, η οποία θα τάσσει και εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης.