Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Ανακοίνωση περί υποβολής συνοδευτικής επιστολής και πρωτότυπων παραβόλων

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης περί λειτουργίας του Πρωτοκόλλου ΕΟΦ με παραλαβή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, σας γνωρίζουμε ότι εξακολουθεί να ισχύει η απαίτηση περί υποβολής συνοδευτικής επιστολής (Cover letter) πρωτότυπα υπογεγραμμένης και πρωτότυπου παραβόλου (εφόσον η πληρωμή δεν έχει πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά) των αιτημάτων έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης και μεταβίβασης άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης.

H υποβολή των παραπάνω εγγράφων στο Πρωτόκολλο ΕΟΦ με ηλεκτρονική αλληλογραφία κρίνεται περιττή.
Εκ της Διεύθυνσης ΔΥΕΠ