Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Κατάργηση της παραγράφου 4 του άρθρου 164 του Ν. 4600/2019 αναφορικά με τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4647/2019 (Α’ 204) η παράγραφος 4 του άρθρου 164 του Ν. 4600/2019 (Α’ 43), «Στο ΚΕ.Σ.Υ. περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), που αφορούν την έγκριση της οργάνωσης ή χρηματοδότησης συνεδρίων ή σεμιναρίων από φαρμακευτικές βιομηχανίες ή εμπορικές επιχειρήσεις ή μέσω οποιασδήποτε διαφημιστικής ή άλλης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προβλέπονται στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 16 του ν.δ. 96/1973 (Α΄ 172), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 1316/ 1983 (Α΄ 3)», τροποποιήθηκε ως εξής: «Η παράγραφος 4 του άρθρου 164 του Ν. 4600/2019 (Α’ 43) καταργείται». 

Εκ της Διοικήσεως του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων