Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Ανακοίνωση σχετικά με την καταβολή των Ανταποδοτικών Τελών που εισπράττονται από τον ΕΟΦ

Από την 1η Οκτωβρίου 2020 ο ΕΟΦ θα δέχεται ΜΟΝΟ Ηλεκτρονική Πληρωμή των Ανταποδοτικών Τελών του άρθρου 11 του Ν. 1316/1983, όπως αυτά προβλέφθηκαν με το άρθρο 48 του Ν. 2519/97, όπως ισχύει, που εισπράττονται μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό Λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Κάθε Ηλεκτρονική Πληρωμή/Κατάθεση στο Λογαριασμό θα αντιστοιχεί αυστηρά σε ένα μόνο προϊόν και σε ένα αίτημα, που θα ταυτοποιούνται με ψηφιακή μηχανογραφική αποτύπωση (όχι χειρόγραφη) των αναγκαίων στοιχείων στο παραστατικό της ηλεκτρονικής πληρωμής.

Συγκεκριμένα, ο καταθέτης οφείλει να επιβεβαιώνει:

-τη λεπτομερή αναγραφή όλων των απαιτούμενων στοιχείων ταυτοποίησης της καταβολής προς συγκεκριμένο αίτημα, συγκεκριμένου οικονομικού φορέα, όπως την επωνυμία της αιτούσας επιχείρησης και τον ΑΦΜ της, την ονομασία του προϊόντος και το αίτημα/διαδικασία (αρ. διαδικασίας) για την οποία καταβάλλεται το τέλος.

-την αναγραφή στη Συνοδευτική Επιστολή του αιτήματος (ηλεκτρονική ή έντυπη) των ως άνω στοιχείων (Επωνυμία, ΑΦΜ, Ονομασία Προϊόντος, Αίτημα/Διαδικασία) καθώς ΚΑΙ του μοναδικού αριθμού της συναλλαγής της ηλεκτρονικής πληρωμής/κατάθεσης, το κατατεθέν χρηματικό ποσό και την ημερομηνία της κατάθεσης.

-την υποβολή ευκρινούς αντιγράφου της απόδειξης της συναλλαγής κατά την (ηλεκτρονική ή με φυσική παρουσία) υποβολή του αιτήματος του προς τον ΕΟΦ.


Οι υπόχρεοι καταβολής Ανταποδοτικού Τέλους σε περίπτωση αμφιβολίας τους περί του ακριβούς ποσού του Τέλους καλούνται να επικοινωνούν προηγουμένως με την αρμόδια Διεύθυνση του Οργανισμού για παροχή διευκρινήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή του τέλους που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις του ΚΑΚ (και αντίστοιχα των υπευθύνων κυκλοφορίας λοιπών προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ με δηλωτικές διαδικασίες) πρέπει να προέρχεται από τον ίδιο, ως πληρωτή.
Τυχόν αιτήματα επιστροφής καταβληθέντων ποσών ως “αχρεωστήτως καταβληθέντων”, θα υποβάλλονται ταυτόχρονα με την αίτηση απόσυρσης του αιτήματος στο οποίο αντιστοιχούν και θα ικανοποιούνται εφόσον το τέλος δεν έχει αναλωθεί, ήτοι εφόσον δεν έγινε έναρξη διαδικασιών εξέτασης του αιτήματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΟΦ και εφόσον η σχετική αξίωση δεν έχει παραγραφεί.

Καταθέσεις που έχουν ήδη γίνει στον ανωτέρω Λογαριασμό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος από ενδιαφερόμενους με σκοπό τη μελλοντική χρήση τους γίνονται αποδεκτές έως την 1η Νοεμβρίου 2020, εφόσον βεβαίως περιέχουν όλα τα παραπάνω στοιχεία ταυτοποίησης.

 

Για να κατεβάσετε την ανακοίνωση, πατήστε εδώ