Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιογραφικά ρεπορτάζ σχετικά με προϊόντα που παρουσιάζονται στο κοινό με ισχυρισμούς πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας του κορωνοϊού COVID- 19, o Ε.Ο.Φ. επισημαίνει ότι μη νομίμως κυκλοφορούν στην αγορά προϊόντα που παρουσιάζονται με ιδιότητες πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας ανθρώπινης νόσου, τα οποία δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου από τις Αρμόδιες για τα φάρμακα Αρχές.
Προϊόντα με ισχυρισμούς πρόληψης, αγωγής ή θεραπείας του κορωνοϊού COVID- 19 χωρίς άδεια κυκλοφορίας φαρμάκου είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία, καθώς:

  • Δεν έχει αξιολογηθεί εάν το ισχυριζόμενο ως ενεργό συστατικό τους έχει φαρμακολογική δράση.
  • Δεν έχει διέλθει επιστημονικής αξιολόγησης η ποιότητα, η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με τη ένδειξη (νόσο) για την οποία προορίζονται, ούτε η ορθότητα και πληρότητα της επιστημονικής τεκμηρίωσης των ανωτέρω.
  • Δεν έχει αξιολογηθεί η ευνοϊκή σχέση προσδοκώμενης ωφέλειας – ενδεχόμενου κινδύνου από τη χορήγησή τους και οι ανεπιθύμητες ενέργειες της χορήγησής τους.

Αναφορικά με τα Συμπληρώματα Διατροφής επισημαίνεται ότι δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου, ιδιότητες που προσιδιάζουν μόνο στα φάρμακα. Συνεπώς, οποιαδήποτε αναφορά σε τέτοιου είδους ιδιότητες είναι παράνομη, καθώς πρόκειται κατ’ ουσίαν για προϊόντα που παρουσιάζονται ως φάρμακα, χωρίς άδεια κυκλοφορίας.

Ο Ε.Ο.Φ με ενεργό και ουσιαστικό θεσμικό ρόλο στην προάσπιση της δημόσιας υγείας απαρχής της πανδημίας COVID-19, εξετάζει, σύμφωνα με όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, άμεσα και ενδελεχώς τη βασιμότητα κάθε καταγγελίας σχετικά με τη μη νόμιμη διακίνηση προϊόντων αρμοδιότητάς του και λαμβάνει αιτιολογημένα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα που προσήκουν σε κάθε εξεταζόμενη περίπτωση με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου δημόσιας υγείας.