Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας ανθρώπινης
¶δειες κυκλοφορίας

Εκδοση ανανεώσεων αδειών κυκλοφορίας λήξεως 31-12-2007
Σχετικά:
α) Η υπ' αριθμ. 26430/20-4-2007 Απόφαση – Εγκύκλιος ΔΥΕΠ
β)Η υπ' αριθμ. 0-649/30-7-2007 Απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ για την επέκταση διαδικτυακών εφαρμογών
γ)Η υπ' αριθμ. 0-155/21-2-2008 Απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ για τον τρόπο υλοποίησης των υποβληθέντων αιτημάτων ανανέωσης


Με την αριθμ. 26430/20-4-2007 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Δ.Υ.Ε.Π. και σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΔΥΓ3 (α) 83657/2006 (ΦΕΚ Β' 59) εφαρμόστηκε σε πιλοτικό στάδιο διαδικτυακή καταχώρηση αιτημάτων ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων λήξεως 2007.
Μετά την επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων, η Διεύθυνση Δ.Υ.Ε.Π. γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

  • Από της παραλαβής της παρούσας εγκυκλίου κάθε εταιρεία που υπέβαλε αίτημα ανανέωσης αδείας, μπορεί μέσω του διαδικτύου και του κωδικού πρόσβασης που ήδη κατέχει, να ελέγξει τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας που πρόκειται να εκδοθεί (ανανέωση).
  • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεταβολή στοιχείων ή τυχόν λάθος, οφείλει εγγράφως να καταθέσει στη Διεύθυνση Δ.Υ.Ε.Π., αναλυτική περιγραφή και αιτιολόγηση για τις διαφοροποιήσεις που ενδεχόμενα υπάρχουν.
  • Παρέχεται στις εταιρείες ικανός χρόνος από 1/3/2008 έως 15/3/2008, για την «ηλεκτρονική ανάγνωση» των αδειών τους, μετά την πάροδο του οποίου η Διεύθυνση Δ.Υ.Ε.Π. θα εκδώσει την σχετική απόφαση ανανέωσης, όπως αυτή έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο (*).
    Κάθε αιτούμενη μεταβολή μετά την ανωτέρω προθεσμία, θα συνεπάγεται κατάθεση αίτησης τροποποίησης συνοδευόμενη από το αντίστοιχο τέλος.

Επισημαίνεται ότι η επεξεργασία των στοιχείων και η τελική ανάρτηση στο Διαδίκτυο έγινε βάσει των στοιχείων που οι ίδιες οι εταιρείες υπέβαλαν.

Η Διεύθυνση Δ.Υ.Ε.Π. κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η ανανέωση αδείας των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων ως «αορίστου χρόνου», να περιλαμβάνει και τις τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί από την Υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία έκδοσής της.


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Υ.Ε.Π.
Δρ. Α. ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ


(*)Η προεπισκόπηση και εκτύπωση της άδειας γίνεται μέσω της εφαρμογής «Υποβολή αίτησης για ανανέωση άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων ανθρώπινης χρήσης» και με τη χρήση των στοιχείων εισόδου που είχαν δοθεί για την συγκεκριμένη και μόνο υποβολή.

Η διαδικασία έχει ως εξής:
Επιλέγετε το προϊόν για το οποίο υποβάλατε αίτηση ανανέωσης.
Εν συνεχεία επιλέγετε μια εγγραφή από «τα ιστορικά των αιτήσεων» που εμφανίζονται στον πίνακα.
Τέλος επιλέγετε «το κουμπί» άδεια κυκλοφορίας, για να εμφανιστεί το εκτυπωτικό της άδειας κυκλοφορίας