Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας κτηνιατρικής Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας κτηνιατρικής
Announcement for the new sales platform

       
                                                            POSTING ONLINE
        HELLENIC REPUBLIC
        MINISTRY OF HEALTH
NATIONAL ORGANIZATION FOR MEDICINES                                              Cholargos, 24-07-2019
Division    : Product Assessment                                                                Prot.Nr.: 93773
Section: Veterinary Medicines Assessment
Address: Mesogion Av. 284, 15562 Cholargos
Web: www.eof.gr
Info: Dr. Farlopoulos Spyridon
Phone: 213-2040537   
e-mail: vet@eof.gr
                                         

                                                                                 DECISION


Subject:     NEW PLATFORM FOR SUBMISSION OF SALES OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCTS BY THE MARKETING AUTHORIZATION HOLDERS (MAH) & LOCAL REPRESENTATIVES

ENTRY INTO FORCE: 29η July 2019


Taking into consideration:

•    The provisions of Law 1316/1983 (Government Gazette 11 A / 13-1-1983), as amended and in force.
•    The obligation to continuously and appropriately supply the pharmaceutical market to meet the market needs of the greek territory.
•    The need to simplify procedures by modernizing the efficiency and effectiveness of available resources

WE DECIDE

In the context of improving the monitoring of the adequacy of medicines on the domestic market and in conjunction with the modernization of the system of submission of sales data of veterinary medicinal products (VMPs) submitted to the EOF by the MAHs and the Local Agents, a New Online Application of Sales Data for Veterinary Pharmaceuticals is been established. Specifically:

A. With regard to the registration of sales data for VMPs for the year 2018, the new platform will be put to use according to the following timetables:

•    1st quarter 2018: from 29/07/2019 to 15/09/2019
•    2nd quarter 2018: from 16/09/2019 to 30/09/2019
•    3rd quarter 2018: from 01/10/2019 to 15/10/2019
•    4th quarter 2018: from 16/10/2019 to 30/10/2019

B. With regard to the registration of sales data for VMPs for the year 2019 a notice will be posted on the EOF's website.

C. Registration of sales data for veterinary medicinal products for the year 2020 will be made on the basis of Circular 80645 Δ4 / 1851.

D. In order to facilitate the submission process and simplify the sending of data to the EOF database, two alternative ways of submitting are provided to the MAHs:

1.    Record each entry individually by typing
2.     The ability to load an Excel data file (csv) on the Organization's server (Caution!) The separator between the columns of the CSV file must be a semicolon (?). If the generated CSV from excel has the partition (,) please do the following: Windows Start menu-> Control Panel-> Region and Language-> Additional settings-> List separator there type <<; >>)

The application is located at the EOF Portal, www.eof.gr, in the location: on-line Services, "Sales Submission System for Veterinary Medicinal Products".
Accredited users will enter the system using the passwords they already have and used to submit the data to the previous system. New users can request passwords in the same application.

After the user enters the system, to the right of the screen, by activating the icon with the English question mark (?),detailed Application Usage Guidelines are provided. The use of the application is simple for the users, and almost identical to the procedure with the previous application of registration of the sales data of veterinary medicinal products.

The relevant digitized Solemn Declaration of each quarter is now only sent electronically to EOF, at vet@eof.gr at the same time as the submission of the data, and not at EOF’s Protocol Service.

For any problems that may arise when using the new application, please e-mail at vet@eof.gr or call 213-2040357.

                      

                                                                                                                                     The President of EOF
             
                  

                                                                                                                                       Ioannis Malemis


INTERNAL DISTRIBUTION

•    The President Office
•    Product Assessment Division
•    Human Medicines Assessment Section
•    Veterinary Medicines Assessment Section
•    Information Technology Division
•    Information and Public Relations Division