Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35592/30-05-2008

EΓΚΥΚΛΙΟΣ 35592/30-05-2008
Διορισμός Υπευθύνων Επιστημόνων (παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου) και Ειδικευμένου Προσώπου:
Α. σε εργοστάσια παραγωγής και σε εργαστήρια ελέγχου φαρμακευτικών προϊόντων και,
Β. σε εταιρείες εισαγωγής φαρμακευτικών προϊόντων από γ΄ χώρες.

Έχοντας υπόψη:
 1.Τα αρθ. 27 του  Ν. 1316 /83 (ΦΕΚ 3Α`/11.01.83 ) όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 9 του Ν. 1965/91 (ΦΕΚ 146Α΄/26.09.91)
2.Την υπ` αριθμ. 5747/12.02.96 εγκύκλιο του ΕΟΦ
3.Την υπ` αριθμ. ΚΥΑ ΔΥΓ 3α/83657/30.12.2005 (ΦΕΚ59Β΄/24.1.06), άρθρο 65 και επόμενα
4.Την υπ` αριθμ. ΚΥΑ 282371/31.05.06 (ΦΕΚ731Β΄/16.6.06), άρθρο 51 και επόμενα
5.Tις υπ` αρθ. 0-124 ,0-125/3η/21-02-08 και 0-297 /6η/17.04.08 Αποφάσεις ΔΣ/ΕΟΦ


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A.Ο  ΕΟΦ (Τμήμα Επιθεωρήσεων) δεν θα δέχεται αιτήσεις για διορισμό Υπευθύνων Επιστημόνων και Ειδικευμένου Προσώπου από υποψηφίους οι οποίοι ΔΕΝ πληρούν τις από τις κείμενες διατάξεις προϋποθέσεις, δηλ:

1.Τα απαιτούμενα προσόντα  όπως ορίζονται αναλυτικά στο άρθ. 65 της ΚΥΑ ΔΥΓ 3(α) /83657/30.12.2005 για τα ανθρώπινης χρήσης και στο αρθ. 51 της ΚΥΑ 282371/31.05.06 για τα κτηνιατρικής χρήσης .
2.Τη διαδικασία και τις απαιτήσεις διορισμού του αρθ. 27 του Ν. 1316/83, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα.

Β. Η υπ` αριθμ. 5747/12.02.96 εγκύκλιος του ΕΟΦ καταργείται.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

Β. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ