Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
21/10/2009

4ο Συμπλήρωμα Ελληνικής Φαρμακοποιίας σε CD-ROM
Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την έκδοση χιλίων (1000) τεμαχίων του 4ου συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιίας V, σε CD - ROM , προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των κρατήσεων υπέρ τρίτων.

Κατεβάστε την διακήρυξη