Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης Φαρμακοεπαγρύπνηση ανθρώπινης χρήσης
Επικαιροποιημένη ενημέρωση ασφάλειας των εμβολίων έναντι της COVID-19

Comirnaty (Pfizer): δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας

COVID-19 Vaccine Valneva (Valneva ): δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας

Jcovden (Janssen-Cilag): δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας

Nuvaxovid (Novavax): δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας

Spikevax (Moderna): δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας

Vaxzevria (AstraZeneca): δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας

VidPrevtyn Beta (Sanofi Pasteur): δεν υπάρχουν επικαιροποιημένες ενημερώσεις ασφαλείας για το VidPrevtyn Beta, το οποίο προσφάτως εγκρίθηκε και δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα στη ΕΕ/ΕΟΧ

Ο EMA θα διακόψει τη δημοσίευση επικαιροποιημένων ενημερώσεων για τα εμβόλια έναντι της COVID-19 με την επικαιροποιημένη ενημέρωση του Δεκεμβρίου 2022.
Για το πλήρες κείμενο, πατήστε εδώ.