Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32600/19-05-2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 32600/19-05-2008
Μέτρα για την έκδοση πιστοποιητικών «μη συμμόρφωσης» με τους Κανόνες Καλής Παρασκευής
Έχοντας υπόψη:
 1.Την υπ` αριθμ. ΚΥΑ ΔΥΓ 3α/83657/30.12.2005 (ΦΕΚ59Β`/24.1.06), άρθρο 131, παρ 5,6,7.
2.Την υπ` αριθμ. ΚΥΑ 282371/31.05.06 (ΦΕΚ731Β`/16.6.06), άρθρο 78, παρ 5,6,7
3.Το Compilation of Community Procedures
4.Tην υπ’ αρθ. 0-284/5η/31-3-2008 Απόφαση ΔΣ/ΕΟΦ


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Δεν θα χορηγείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης  με τους Κανόνες Καλής Παραγωγής αν μετά την παρέλευση 90 ημερών από το τέλος της επιθεώρησης δεν έχουν αποκατασταθεί οι ελλείψεις που τυχόν έχουν διαπιστωθεί  κατά την επιθεώρηση (η αποκατάσταση των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση πιστοποιητικού GMP).
Η μη έκδοση πιστοποιητικού GMP, θα έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή της αδείας δυνατότητας παραγωγής του συγκεκριμένου τμήματος ή ολοκλήρου του εργοστασίου κατόπιν εκτίμησης και αξιολόγησης από την επιτροπή επιθεωρήσεως και θα κοινοποιείται στις άλλες Αρμόδιες Αρχές του ΕΜΕΑ.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

Β. ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ