Αυτοματοποιημένη ενημέρωση αδειών κυκλοφορίας Αυτοματοποιημένη ενημέρωση αδειών κυκλοφορίας
Ενημέρωση αδειών κυκλοφορίας

Διακοπή αποστολής Αποφάσεων Φαρμ/κών προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης της ΔΔΥΕΠ με ταχυδρομείο.
Οδηγίες για άμεση ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΦ
Η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων αποστέλλει μέχρι σήμερα  ταχυδρομικώς τις Αποφάσεις που αφορούν σε κάθε τύπου Άδεια Κυκλοφορίας (έγκριση, ανανέωση, τροποποίηση, ανάκληση, αναστολή, μη έγκριση)  φαρμ/κών  προϊόντων Ανθρώπινης χρήσης, εκτός από τον Κάτοχο της Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) και σε ένα μεγάλο αριθμό αποδεκτών, ανάλογα με την περίπτωση.

Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία – τελευταία εναρμόνιση ΔΥΓ3(α)/83657/30-12-2015 (ΦΕΚ 59, Τεύχος Β’ 24-1-2006/ άρθρο 34) - η υποχρέωση του ΕΟΦ  περιορίζεται στην κοινοποίηση της Απόφασης με συνημμένα τα εγκεκριμένα κείμενα (ΠΧΠ/ΦΟΧ/Επισήμανση) του προϊόντος, μόνο στον ΚΑΚ, ενώ περίληψη της απόφασης στις  περιπτώσεις έγκρισης, αναστολής και  ανάκλησης της άδειας κυκλοφορίας αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Οι κοινοποιήσεις στους λοιπούς ανά περίπτωση αποδέκτες,  κρίθηκε προφανώς  στο παρελθόν αναγκαία  προκειμένου να διασφαλίζεται ότι η πληροφόρηση φτάνει σε όλους του εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες, λόγω μη ύπαρξης άλλης δυνατότητας επικοινωνίας.

Σήμερα, με την βοήθεια του Διαδικτύου η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των Δημοσίων Υπηρεσιών, διαφόρων φορέων, φαρμακευτικών εταιρειών και πολιτών είναι άμεση. Συνεπώς εκτιμούμε ότι είναι η ώρα της πλήρους μετάβασης στη χρήση της τεχνολογίας και της διακοπής της αποστολής των εγγράφων αυτών στους λοιπούς αποδέκτες πλην του ΚΑΚ, για λόγους ταχύτητας και αμεσότητας πληροφόρησης αλλά κυρίως για την περικοπή των δημοσίων δαπανών και  την εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων.

Ο ΕΟΦ, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του, παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο τη δυνατότητα αναζήτησης όποιας πλέον επικαιροποιημένης  πληροφορίας αφορά στα φαρμ/κά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των εγκεκριμένων  στοιχείων των φαρμακευτικών προϊόντων, δηλ της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών για το Χρήστη.
 
Επιπροσθέτως, με την «Εφαρμογή Αυτοματοποιημένης Ενημέρωσης Αδειών Κυκλοφορίας Προϊόντων και Στοιχείων Κυκλοφορίας τους», ο επισκέπτης της Πύλης θα έχει ελεύθερη πρόσβαση σε  λίστα μεταβολών των τελευταίων 30 ημερών, μέσω σχετικού εικονιδίου στην αρχική σελίδα της πύλης με τίτλο «Ενημέρωση αδειών κυκλοφορίας» καθώς και μέσω του μενού επιλογών «Φάρμακα ανθρώπινης χρήσης».

Ο Πρόεδρος ΕΟΦ
  
Ι. Τούντας

Για να μεταβείτε στην εφαρμογή πατήστε
εδώ.