Δελτία τύπου για καλλυντικά προϊόντα Δελτία τύπου για καλλυντικά προϊόντα
Καλλυντικά που προσομοιάζουν με τρόφιμα

Ο ΕΟΦ προχώρησε σε λήψη μέτρων για την απαγόρευση καλλυντικών προϊόντων (κυρίως σαπουνιών), λόγω του ότι η εμφάνισή τους προσομοίαζε ιδιαίτερα με τρόφιμα.
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό 1223/2009 περί καλλυντικών προϊόντων,
 «η παρουσίαση ενός καλλυντικού προϊόντος και ιδίως η μορφή, η οσμή, το χρώμα, η εμφάνιση, η συσκευασία, η σήμανση, ο όγκος ή οι διαστάσεις του δεν θα πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών λόγω σύγχυσης με είδη διατροφής, σύμφωνα με την οδηγία 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών» (παράγραφος 10)

Η Οδηγία 87/357/ΕΟΚ εναρμονίστηκε με την υπ’αρ. ΚΥΑ φ1-3193/8-8-89 (ΦΕΚ 609Β΄/21-8-89)
Σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, απαγορεύεται η εμπορία και παρασκευή προϊόντων που προσομοιάζουν με τρόφιμα ώστε οι καταναλωτές και ιδίως τα παιδιά να τα εκλάβουν ως τέτοια, και ως εκ τούτου να τα καταπιούν κλπ.

Ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό που έχει προμηθευτεί ή εξακολουθεί να προμηθεύεται παρόμοια καλλυντικά προϊόντα, που έχουν παρασκευασθεί και διατεθεί κατά παρέκκλιση των διατάξεων, να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη φύλαξη και το χειρισμό τους, ιδιαίτερα παρουσία παιδιών.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΤΟΥ ΕΟΦ