Επιτροπή Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων Επιτροπή Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων
Αριθμός 46933

Θεραπευτικές Ομάδες Φαρμάκων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α194) «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως ισχύει.
3. Τις υπ’ αριθμ. (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 459/5.11.2008, ΦΕΚ Β 2453/2.12.2008, ΦΕΚ Β 623/3.4.2009) αποφάσεις Προέδρου ΕΟΦ.
4. Την εισήγηση της ΕΔΑΦ προς τον Πρόεδρο ΕΟΦ (αριθμ. πρωτ. ΕΟΦ 46934/26.6.2009).
5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη από την απόφαση, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τις θεραπευτικές ομάδες φαρμάκων με τα αντιστοιχούντα σε αυτές φάρμακα, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χολαργός, 26 Ιουνίου 2009

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

Κατεβάστε το ΦΕΚ: FEK_B1416_150709.zip