Επιτροπή Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων Επιτροπή Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων
Προεδρικό διάταγμα

Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση των κριτηρίων για τον προσδιορισμό και κατάρτιση των θεραπευτικών ομάδων και την επιλογή των προς ένταξη φαρμακευτικών προϊόντων
[ΦΕΚ 632 (Τεύχος 2ο) 3 Απριλίου 2009]

Διαβάστε το ΦΕΚ