Επιτροπή Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων Επιτροπή Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων
Προεδρικό διάταγμα

Κριτήρια προσδιορισμού και κατάρτισης θεραπευτικών ομάδων
[ΦΕΚ 2453 (Τεύχος 2ο) 2 Δεκεμβρίου 2008]

Διαβάστε το ΦΕΚ