Επιτροπή Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων Επιτροπή Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων
ΦΕΚ 459 / 5-11-2008

Συγκρότηση Επιτροπής Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων
ΦΕΚ 459 [ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ]
5 Νοεμβρίου 2008

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Αριθμ. 69833
Συγκρότηση Επιτροπής Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ
Α΄ 194) «Ενίσχυση της διαφάνειας του Κρατικού Προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα
φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και Αρμοδιότητες του ΕΟΦ» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού ΕΟΦ (ΚΑΕ 0264) ως προς τις αποζημιώσεις των μελών της ΕΔΑΦ οι οποίες καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση κατά τα προβλεπόμενα στην πα?
ράγραφο 5 του άρθρου 35 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ Α΄ 194), αποφασίζουμε:

1. Συγκροτούμε την Επιτροπή Διαφάνειας Αποζημίωσης Φαρμάκων με τα κάτωθι μέλη:
Ι. Φιλιππάτος Γεράσιμος του Σπυρίδωνος, Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρος.
II. Θεοδωράκης Μιχάλης του Ιωάννη, Λέκτορας Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.
ΙΙI. Κεχαγιά Αικατερίνη του Χρήστου, Υπάλληλος ΕΟΦ.
IV. Μπίτου Σταυρούλα του Ευάγγελου, Υπάλληλος ΕΟΦ.
V. Γυπάκη Μαρία του Σπυρίδωνος, Υπάλληλος ΕΟΦ.

2. H θητεία των μελών της Επιτροπής είναι διετής.

3. Γραμματέας της ΕΔΑΦ ορίζεται η Βαρδίκα Αρετή του Δημητρίου, υπάλληλος του ΙΦΕΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Χολαργός, 30 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

 

Διαβάστε το ΦΕΚ