Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Διευκρίνηση επί της Διακήρυξης 13/2014

Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με το παράρτημα Γ Τεχνικές Προδιαγραφές παρ.3 της Διακύρηξης 13/2014 "Ανάθεση της φύλαξης του κτιρίου του ακινήτου του ΕΟΦ", η υποβολή των στοιχείων θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω διακήρυξης (συμπλήρωση του σχετικού πίνακα) και τυχόν οικονομικά στοιχεία με σημείωση θα παραπέμπονται στα αναλυτικά στοιχεία της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Η Δ/νση Οικονομικού
          ΕΟΦ