Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Ηλεκτρονική καταχώριση Συμπληρωμάτων Διατροφής μέσω της εφαρμογής GreFIS

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι κυκλοφορίας Συμπληρωμάτων Διατροφής στην ελληνική αγορά, των οποίων τα προϊόντα φέρουν Αριθμό Γνωστοποίησης ΕΟΦ με ημερομηνίες από 1-1-14 έως 26-6-2015 και
δεν έχουν καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή GreFIS, όπως προβούν στην ηλεκτρονική καταχώριση των προϊόντων αυτών εντός 3 μηνών,  το αργότερο έως τις 10/09/2017. Η καταχώριση θα πρέπει να συνοδεύεται (στο λήμμα "άλλα έγγραφα") από υπεύθυνη δήλωση του αρ 8 Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική εφαρμογή είναι ταυτόσημα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν κατατεθεί στον ΕΟΦ σε έντυπη μορφή.


Εκ της Δ/νσης Αξιολόγησης