Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Σχετικά με αιτήσεις πανομοιότυπων βιοκτόνων τύπου 1, βάσει του άρθρου 55(1) του Καν. ΕΕ 528/2012

Στις 24/03/20 ανακοινώθηκε η Απόφαση της Διοίκησης του ΕΟΦ να τεθεί σε εφαρμογή στην χώρα μας η κατά παρέκκλιση χορήγηση άδειας κυκλοφορίας (διάθεσης και χρήσης) βιοκτόνων προϊόντων τύπου 1, σύμφωνα με το άρθρο 55(1) του Κανονισμού ΕΕ 528/2012. 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ανωτέρω άρθρο  «Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 17 και 19, η αρμόδια αρχή μπορεί να επιτρέπει, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 180 ημέρες, τη διάθεση στην αγορά ή τη χρήση ενός βιοκτόνου το οποίο δεν πληροί τους όρους αδειοδότησης που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση, υπό την εποπτεία της αρμόδιας αρχής, εάν το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο λόγω κινδύνου   για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων  ή το περιβάλλον, ο οποίος δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί με άλλα μέσα».
Είναι σαφές ότι η διάταξη αφορά κατά παρέκκλιση διαδικασίες αποκλειστικά και μόνο για επιτακτικούς λόγους προστασίας δημόσιας υγείας και όχι για εμπορικούς σκοπούς. Έχει ωστόσο παρατηρηθεί το φαινόμενο της κατάθεσης πανομοιότυπων αιτήσεων από τους ίδιους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας με μόνη διαφορά την εμπορική ονομασία ή το άρωμα του προϊόντος.
Ο ΕΟΦ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι για προϊόντα τα οποία παράγονται βάσει των προτεινόμενων από τον ΠΟΥ συνθέσεων, σύμφωνα με την από 24/03/20 ανακοίνωση σχετικά με την κατά παρέκκλιση χορήγηση άδειας κυκλοφορίας (διάθεσης και χρήσης) βιοκτόνων τύπου 1, θα χορηγεί μία άδεια ανά ΚΑΚ για συγκεκριμένη σύνθεση και μορφή προϊόντος (WHO formulation 1 & formulation 2). 


                                                                                                             Ο Πρόεδρος ΕΟΦ

                                                                                                            Δημήτριος Φιλίππου