Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Επανενεργοποίηση δυνατότητας χορήγησης προσωρινών αδειών βιοκτόνων

Επανενεργοποίηση δυνατότητας χορήγησης προσωρινών αδειών διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου  1, σύμφωνα με το άρθρο 55(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει νεότερων στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση μας σχετικά με την επάρκεια βιοκτόνων στην αγορά και, δυνάμει του άρθρου 5 του ν. 4681/2020, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4787/2021 μέχρι την 30.6.2021, είναι δυνατή η χορήγηση προσωρινών αδειών διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων τύπου Ι δυνάμει των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 55 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αρίθμ. 528/2012, έως και τις 30 Ιουνίου του 2021, σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις (ανακοινώσεις Οργανισμού έως τις 12/04/2021, στα πλαίσια της ως άνω κατά παρέκκλιση διαδικασίας).


Εκ της Διοικήσεως