Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Προσωρινές Άδειες διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου 1

Προσωρινές Άδειες διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου  1, σύμφωνα με το άρθρο 55(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 528/2012

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της 33587/09-04-2021 Απόφασης Προέδρου ΔΣ ΕΟΦ, παύει η χορήγηση προσωρινών αδειών διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων προϊόντων τύπου Ι δυνάμει των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 55 του Κανονισμού (Ε.Ε.) αρίθμ. 528/2012.
Δεν γίνονται πλέον δεκτά και δεν εξετάζονται αιτήματα για τη χορήγηση προσωρινών αδειών διάθεσης και χρήσης βιοκτόνων τύπου Ι, που κατατίθενται δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων.
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά βιοκτόνων τύπου Ι με κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης και χρήσης, προκειμένου για προϊόντα που διατίθενται από τον κάτοχο της προσωρινής άδειας μετά τη λήξη της ισχύος της.


Εκ της Διοικήσεως