Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ_2020

Στα πλαίσια της διαδικασίας ανατιμολόγησης των ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων, παρακαλούνται οι κάτοχοι των αδειών κυκλοφορίας αυτών, όπως υποβάλλουν από την Τρίτη 08-09-2020 έως και την Τετάρτη 16-09-2020 τα φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προς ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ την 03-08-2020.
Η υποβολή όλων των ανωτέρω στοιχείων θα πρέπει να γίνει σε ηλεκτρονική μορφή, με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΟΦ, διαδικασία η οποία εφαρμόζεται στην ανατιμολόγηση και στην τιμολόγηση νέων προϊόντων.
Επισημάνσεις στην συμπλήρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής:
1) Παρακαλείσθε όπως στο πεδίο της αιτούμενης χονδρικής τιμής να συμπληρωθεί η αιτούμενη τιμή παραγωγού (ex-factory τιμή).
2) Παρακαλείσθε όπως οι τιμές των προϊόντων στα κράτη μέλη της ΕΕ να τεκμηριώνονται με την επισύναψη επαληθεύσιμων δικαιολογητικών, όπως ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.
Τον κατάλογο με τα προς ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ προϊόντα μπορείτε να τον δείτε στον σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ.
 

Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ