Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Τροποποίηση του ορίου συμμετοχής των Ε.Υ σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις τύπου "Web Scientific Event"

Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ μπορούν να χορηγούν τη συμμετοχή Επαγγελματιών Υγείας στις Επιστημονικές Εκδηλώσεις (εγγραφή και πιστοποιητικό παρακολούθησης) που διεξάγονται εξ αποστάσεως με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς την φυσική παρουσία του συμμετέχοντος στον τόπο διεξαγωγής, υπό τον όρο ότι οι χορηγούμενες δαπάνες δεν υπερβαίνουν για κάθε εταιρεία το ποσό της χορηγίας που είχε καθοριστεί για τη διεξαγωγή συνεδρίου με φυσική παρουσία.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή μόνον των χορηγουμένων Επαγγελματιών Υγείας,  η ταυτότητα του καθενός εκ των συμμετεχόντων, η δυνατότητα των συμμετεχόντων να απευθύνονται προφορικά στους εισηγητές, καθώς και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης.

Οι εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ αποστέλλουν στον ΕΟΦ τον αριθμό των Επαγγελματιών Υγείας που θέλουν να χορηγήσουν σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις τύπου “Web Scientific Event” και τη σχετική τεκμηρίωση, εφόσον πληρούνται οι άνω αναφερόμενοι όροι.

 
Η Διοίκηση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων