Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Καθορισμός ΦΠΑ για τα φαρμακευτικά προϊόντα

Σας ενημερώνουμε πως ενόψει της διαδικασίας ανατιμολόγησης καθώς και για τις διαδικασίες τιμολόγησης νέων φαρμακευτικών προϊόντων, οι ΚΑΚ θα πρέπει να προσδιορίζουν την ορθή δασμολογική κλάση αυτών σύμφωνα με το Κοινό Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης [Κανονισμός (ΕΟΚ) 2658/87, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό αριθμ.2018/1602] (τελευταία ενημέρωση 04/03/2019) καθώς και τον αναλογούντα στην εκάστοτε δασμολογική κλάση ΦΠΑ, με βάση τα προβλεπόμενα στον νόμο 2859-2000 (Παράρτημα ΙΙΙ, παράγρ. 1 του άρθρου 21)

Η αναζήτηση του ισχύοντος Δασμολογίου της Ε. Ένωσης σε μορφή pdf, και ειδικότερα του Κεφαλαίου 30, στο οποίο κατατάσσονται τα ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ, μπορεί να πραγματοποιηθεί στη σελίδα: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=el (στο πλαίσιο ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ της αρχικής σελίδας πληκτρολογείτε 1602/2018 και εν συνεχεία επιλέγετε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ).
 
Ακολούθως και προκειμένου για την έκδοση του εκάστοτε δελτίου τιμών το οποίο συμπεριλαμβάνει τη λιανική τιμή, οι ΚΑΚ πρέπει να καταθέτουν την ορθή δασμολογική κλάση και τον αντίστοιχο Φ.Π.Α. στο Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων μέσω πρωτοκόλλου είτε μέσω email (pricelist@eof.gr).

Επισημαίνουμε επιπλέον ότι η ΑΑΔΕ – Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ -  Δ/νση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών (ΔΔΘΕΚΑ) έχει εκδώσει αναλυτικό οδηγό με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη φαρμακευτικών προϊόντων, ο οποίος καλύπτει το μεγαλύτερο δυνατό εύρος των εν λόγω προϊόντων, ενώ στο Παράρτημα αυτού περιλαμβάνεται πίνακας ενδεικτικών ουσιών μαζί με την αντίστοιχη δασμολογική τους κατάταξη (Αριθ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1133094 ΕΞ 2018/12-9-2018, ΑΔΑ: ΩΓΩΞ46ΜΠ3Ζ-ΘΚΙ). Μπορείτε επομένως να συμβουλεύεστε τον εν λόγω Οδηγό και το σχετικό Παράρτημα για την ορθή δασμολογική κατάταξη και τη συνακόλουθη επιβολή του κατάλληλου συντελεστή ΦΠΑ, για τη μεγάλη πλειοψηφία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους τιμολόγησης.

Προς διευκόλυνσή σας, και μόνο στις περιπτώσεις νέων φαρμακευτικών προϊόντων που παρουσιάζουν δυσκολία ως προς τον προσδιορισμό της δασμολογικής κλάσης και, συνεπώς, του Φ.Π.Α., μπορείτε να απευθύνεστε για σχετικές πληροφορίες στην ΑΑΔΕ [Διεύθυνση Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. (τηλ. 2106987448, vat-customs@2001.syzefxis.gov. gr,) και Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων & Απαλλαγών, (τηλ. 210-6987454, g.chavoutsas@2001.syzefxis.gov.gr)].