Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Κλινικές Δοκιμές - Ανακοίνωση

Κατάθεση δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή από 1 Δεκεμβρίου 2018

Προς απλούστευση των διαδικασιών υποβολής των αιτήσεων αρχικών εγκρίσεων αλλά και τροποποιήσεων κλινικών δοκιμών στο Τμήμα Κλινικών Δοκιμών του ΕΟΦ αναφορικά με τα δικαιολογητικά του παραρτήματος Ι της εγκυκλίου του ΕΟΦ με Α.Π. 88148/23.12.2010, παρακαλούμε όπως από 1.12.2018 όλα τα δικαιολογητικά να κατατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (συγκεντρωτικά σε 1 και μόνο CD). Επιπρόσθετα, τα κατωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβάλλονται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπα).
 

  1.     Συνοδευτική επιστολή αρχικής αίτησης (ΔΦΜΕ-Ε.4200-2)
  2.     Έντυπο αίτησης κλινικής δοκιμής στην Ελληνική (ΔΦΜΕ-Ε.4200-1 ή ΔΦΜΕ-Ε.4200-3)
  3.     Παράβολο, εφόσον αυτό έχει εκδοθεί από την Τράπεζα Της Ελλάδος