Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Κοινοποίηση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ΕΟΦ

Εν όψει της αναβάθμισης των συστημάτων και της επικαιροποίησης των αρχείων του ΕΟΦ, ως προς τα κυκλοφορούντα στην Ελλάδα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (Ι/Π), καλούνται οι  διανομείς με έδρα στην Ελλάδα, που διαθέτουν στην ελληνική αγορά Ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπως καταχωρίσουν στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ι/Π του ΕΟΦ τα στοιχεία της έδρας τους και τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που θέτουν στην Ελληνική αγορά.
 
Σύμφωνα με τον Ν.1316/1983 άρθρο 27.4 "Για τη δημιουργία μητρώου και αρχείου ελέγχου και διακίνησης των προϊόντων της αρμοδιότητας του, ο ΕΟΦ συγκροτεί μηχανογραφικό σύστημα. Κάθε Βιομηχανική και Εμπορική επιχείρηση έχει υποχρέωση να παρέχει στον ΕΟΦ όλα τα ζητούμενα στοιχεία και τις απαιτούμενες διευκολύνσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος."
 
Η εφαρμογή του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Ι/Π για την κοινοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων θα ξεκινήσει την 1η/10/2018, στις 12:00.
 
Καλούνται οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι πρώτοι θέτουν προϊόντα στην Ελληνική αγορά  (εισαγωγείς, διανομείς, “αποκλειστικοί αντιπρόσωποι”),
 
- να κοινοποιήσουν μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Ι/Π τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.
- να κοινοποιούν μέσω του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Ι/Π, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που πρόκειται να θέσουν σε κυκλοφορία, πριν από την έναρξη χρήσης τους στην Ελληνική αγορά.
 
Η καταχώριση των προϊόντων μπορεί να γίνεται σταδιακά.
 
Η καταχώριση των προϊόντων που ήδη κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις  31/01/2019.
 
Σημειώνεται πως για την κοινοποίηση των προϊόντων δεν απαιτείται παράβολο.
 
Υπενθυμίζεται ότι:
- Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων ΕΟΦ, μπορείτε να μεταβείτε στην παρακάτω διασύνδεση για την αυτόματη απόδοση κωδικών (όνομα χρήστη/user name & συνθηματικό/password) www.eof.gr/web/guest/services.
- Η λήψη κωδικών είναι δυνατή για όλους τους οικονομικούς φορείς.
 
Διεύθυνση Αξιολόγησης Προϊόντων
Τμήμα Αξιολόγησης Υγ. Υλικού