Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανατιμολόγηση Φαρμακευτικών Προϊόντων Ιανουαρίου 2015 (Δημόσια διαβούλευση)

Σήμερα, σε συνέχεια τηςυπ.αριθμ.Γ.Π./οικ.61771/2014(ΦΕΚ Β’ 1907/15-7-2014) Υπουργικής Απόφασης όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 65470/2014(ΦΕΚ Β’ 2013/24-7-2014) Απόφαση και την Α3α/οικ. 112425/2014 (ΦΕΚ Β’ 3677/31-12-2014) Απόφαση, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ για διαβούλευση, οι προτάσεις του Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ για τις τιμές των υπό ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων.
Οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:

α) συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 04/12/2014 και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της ΕΕ,
β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών και
γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.

Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται α) τα προϊόντα αίματος, β) τα εμβόλια, γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και δ) τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.

Αναλυτικότερα, έγινε ενδελεχής αξιολόγηση της βάσης δεδομένων του ΕΟΦ και σε διαβούλευση με τους ΚΑΚ καταρτίστηκε ο συνολικός κατάλογος των προϊόντων που παρουσιάζουν πωλήσεις τα τελευταία 3 χρόνια. Ακόμη έγινε αναλυτική επεξεργασία των εν λόγω προϊόντων (ανά κωδικό προϊόντος), σύμφωνα με τη νομική τους βάση, αλλά και τους κανόνες τιμολόγησης που προβλέπονται από τη κείμενη Νομοθεσία. Επιπλέον, ελήφθησαν υπόψη τα δεδομένα του εν ισχύ Θετικού Καταλόγου, καθώς και ο τρόπος διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων, όπως προκύπτουν από τις άδειες κυκλοφορίας αυτών.
Στις περιπτώσεις των φαρμακευτικών προϊόντων που μετακινήθηκαν μεταξύ αρνητικού/θετικού καταλόγου/ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ., οι τιμές τους υπολογίστηκαν όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζοντας τα αντίστοιχα ποσοστά κέρδους κάθε κατηγορίας.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 8 της ισχύουσας απόφασης, παράγραφοι 3 & 5, εφαρμόστηκε δυναμική τιμολόγηση με βάση δεδομένα πωλήσεων τα οποία έλαβε το Τμήμα Τιμολόγησης του ΕΟΦ από την Αρμόδια Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, όπως προβλέπεται από την Υπουργική Απόφαση.

Ακολουθούν οι από το Νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης και δημοσιοποίησης των προτεινομένων τιμών με παράλληλη διαβούλευση με τους ΚΑΚ η οποία θα αποτελέσει μια αμφοτερόπλευρη δοκιμασία συνεργασίας και αξιοπιστίας και θα συμβάλλει στην διόρθωση τυχόν λαθών.

Παρακαλούνται οι ΚΑΚ μετά τη λήψη των αναλυτικών στοιχείων τιμολόγησης των προϊόντων τους να ενημερώσουν άμεσα τους σχετικούς εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους και να υποβάλλουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους επί των τρεχουσών προτεινόμενων τιμών.

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα έχει ήδη ενεργοποιηθεί η on–line εφαρμογή για την υποβολή των παρατηρήσεών σας.
Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής, προκειμένου να κλείσετε ραντεβού, εφόσον το επιθυμείτε, για την διενέργεια της δια ζώσης διαβούλευσης, να επικοινωνήσετε στα ακόλουθα τηλέφωνα:
Hμέρα Τρίτη 03/02 τηλ. 213-2040212
Hμέρα Τετάρτη 04/02 τηλ. 213-2040602
Hμέρα Πέμπτη 05/02 τηλ. 213-2040216

Η αποστολή παρατηρήσεων εκ μέρους των ΚΑΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται  δεκτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης παρατηρήσεων, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους ΚΑΚ.

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων των ενδιαφερομένων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα προϊόντα του Καταλόγου.

Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την θετική συμβολή σας στη διαδικασία ανατιμολόγησης που πραγματοποιείται.
 

Το αρχείο βρίσκεται εδω
Τμήμα Τιμολόγησης, ΔΔΥΕΠ